Små och medelstora företags digitalisering – vad har betydelse?

Små och medelstora företag utgör en stor majoritet av alla företag i Sverige. Dessa företag står för drygt 60 procent av omsättningen och förädlingsvärdet samt runt 65 procent av de anställda i näringslivet.

Digitaliseringen stöper om samhället och ekonomin vilket skapar såväl nya möjligheter som utmaningar för företagen. Det handlar om förståelse för hur digitaliseringen kan användas i strategisk affärsutveckling, kunskap om digitala verktyg och tjänster och hur nya arbetssätt behöver utformas för ökad affärsnytta. Digital kompetens är till stor del en  styrnings- och ledarskapsfråga där insikt och förståelse för digitaliseringens möjligheter och risker är avgörande.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som utvecklar den svenska ekonomin i takt med förändringarna på globala marknader. Tillväxtverket erbjuder våra målgrupper och intressenter insatser inom tre områden:
• Kunskap om företag och regioner
• Nätverk för effektiv samverkan
• Finansiering som stärker näringslivet

Denna rapport om små och medelstora företags digitalisering syftar till att utveckla  kunskap och bidra med en samlad bild av små och medelstora företags digitalisering.  Rapporten är framtagen av Blue Institute på uppdrag av Tillväxtverket. Syftet är att  kunskapen ska utgöra en grund för Tillväxtverkets framtida insatser att främja  digitalisering i företag. Vår förhoppning är att kunskapen även är relevant för andra.  Arbetet har genomförts av Viktoria Dagobert Spong och AnnSofi Persson-Stenborg.