Rundabordssamtal: digitalisering och dataskydd inom transportinfrastrukturen

Digitalisering har stor potential att effektivisera anläggning och drift av transportinfrastrukturen. Redan idag genomsyrar användning av digitala verktyg och tjänster stora delar av branschen. En konsekvens är att stora mängder data hanteras och delas mellan aktörer. Samtidigt handlar det många gånger om känslig data, som lagenligt måste hanteras på rätt sätt.

Dataskyddsförordningen och informationssäkerhet är två aspekter som satts i nytt ljus med Schrems II-domen. Trafikverket arbetar nu med att hantera utfallet av domen, som i korthet innebär begränsningar att använda amerikanska molntjänster för viss data. Eftersom dessa tjänster är välutbredda, både direkt som till applikationsprogram och indirekt som plattformar som används av CAD-program, får det stora konsekvenser för branschen.

I det här rundabordssamtalet belystes de utmaningar som kom med domen när det gäller datahantering i en alltmer digitaliserad bransch. Per Tuval från Trafikverket redovisade för den rättsliga utvecklingen, hur de arbetar med frågan och vilka konsekvenser det har för branschens aktörer. Eftermiddagen bjöd sedna på en diskussion kring hur branschens aktörer ser på dataskydd, sekretess och digital suveränitet. Frågor som lyftes handlar om hur kravställningar kommer att utformas, hur efterlevnad säkras, och vilka åtgärder och strategier som olika aktörer ser framför sig.

Infra 4.0 är ett samverkansprojekt som genomförs och finansieras av Trafikverket, Byggföretagen, Skanska, NCC, Volvo Construction Equipment, InfraSweden2030 samt Stiftelsen Blue Institute. Projektet har ytterligare finansiering från de strategiska innovationsprogrammen Smart Built Environment samt InfraSweden 2030 och från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).