insight

Framtiden är ovetbar, men att tänka på framtiden är nödvändigt. Syftet med vår forsknings- och analysverksamhet är att fatta bättre beslut idag, och på så sätt forma framtiden. Vi initierar och genomför olika typer av forskning, analyser, utredningar, utvärderingar och scenarioarbeten, och samlar våra publikationer här. Följ oss på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad.

The Global battery value chain

En ny studie som ger en överblick över den globala batterivärdekedjans dynamik.

Ladda ner

Teknik är silver, standard är guld

Om standarders värdeskapande roll i industrihistorien och vad som händer nu när industrin digitaliseras.

Svenska     English

Små och medelstora företags digitalisering

En analys med syftet att öka kunskapen om vad som har betydelse för små och medelstora företags digitala omställning.

Ladda ner

Swedish Indtech 2021

En kartläggning av tekniken, marknaden och Sveriges position inom leverantörsindustrin för industriell digitalisering.

Svenska      English

Digitaliseringens möjligheter inom vatten- och avfallshantering

En övergripande analys av utmaningarna och möjligheterna – state of the art – inom vatten- och avloppsindustrin. Analysen är en del av en rapportserie av branschstudier.

Ladda ner

Digitaliseringens konsekvenser på stål- och metallindustrin

En övergripande analys av utmaningarna och möjligheterna – state of the art – inom stål- och metallindustrin. Analysen är en del av en rapportserie av branschstudier.

Ladda ner

Digitaliseringens konsekvenser på gruv- och mineralindustrin

En övergripande analys av utmaningarna och möjligheterna – state of the art – inom gruv- och mineralindustrin. Analysen är en del av en rapportserie av branschstudier.

Ladda ner

Digital [AI] Journey

En startpunkt för en branschgemensam transformationsresa där målet är att öppna upp för ett svenskt industriprojekt som möjliggör digitalt värdeskapande.

Ladda ner

Digitaliseringens konsekvenser på energiindustrin

En övergripande analys av utmaningarna och möjligheterna – state of the art – inom energiindustrin. Analysen är en del av en rapportserie av branschstudier.

Ladda ner

Digitaliseringens konsekvenser på skogsindustrin

En övergripande analys av utmaningarna och möjligheterna – state of the art – inom skogsindustrin. Analysen är en del av en rapportserie av branschstudier.

Ladda ner

Digitaliseringens konsekvenser på kemisk och petrokemisk industri

En övergripande analys av utmaningarna och möjligheterna – state of the art – inom kemisk- och petrokemiskindustri. Analysen är en del av en rapportserie av branschstudier.

Ladda ner

Digitaliseringens konsekvenser på livsmedelsindustrin

En övergripande analys av utmaningarna och möjligheterna – state of the art – inom livsmedelsindustrin. Analysen är en del av en rapportserie av branschstudier.

Ladda ner

AI & Digitala Plattformar

Hur Artificiell Intelligens & Digitala Plattformar förändrar industrin.

Svenska        English

Swedish Indtech 2018

En rapport om IndTech i tre delar: Analys som ger bakgrund och förutsättningarna för industrins utveckling, Den tredje Plattformen som beskriver digitala teknikområden av betydelse, och Världsmarknaden som katalogiserar marknaden.

Ladda ner

Fintech: Digital transformering av finansmarknaden

En översikt över hur nya affärsmodeller, ny teknik och reglering påverkar dynamiken i den finansiella sektorn. Den beskriver marknaderna, vilka aktörer som driver förändringen och hur värdekedjorna förändras.

Ladda ner

Testbädd Sverige

Studien behandlar frågeställningar relaterat till hur användning av till test- och demonstrationsmiljöer kan främjas i olika målgrupper, hur olika aspekter som finansiering, immaterialrätt, innovations-upphandling och standardisering bör beaktas, samt strategiska utvecklingsfrågor.

Ladda ner

Robotarnas århundrade

Den här rapporten ger en överblick över drivkrafterna och tekniken som ligger bakom robotutvecklingen och beskriver dyna­miken i både etablerade och framväxande marknader.

Ladda ner

Future smart industry

Rapporten ger en översikt över de drivkrafter som påverkar det globala näringslivet. Den berör också industrins uppfattning om framgångsfaktorer som är nödvändiga att förstå för att förnya det industriella värdeskapandet.

Ladda ner

Skifferboomens konsekvenser

Den här studien fokuserar på dynamiken genom hela värdekedjan, från utvinning via förädling och distribution till slutanvändning, samt belyser möjligheterna och utmaningarna de närmaste åren.

Ladda ner

Värdefull säkerhet

Hur kan man utnyttja teknikens möjligheter för att säkerställa säkerhet, enkelhet och ett ökat kundvärde?

Ladda ner

Roadmap Sweden

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften.

Ladda ner

Gamla möjligheter

Rapporten analyseras drivkrafter för marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster till äldre, olika applikationer och potentialen i den globala marknaden för Sverige och svenska företag.

Ladda ner

Rörliga och kopplade

Rapporten behandlar utvecklingen av fältmaskiner och deras integration i större produktionssystem, vilket är avgörande för produktivitetsutveckling i en mängd verksamheter som gruvbrytning, skogsbruk, jordbruk och inom byggindustrin.

Ladda ner

Snabbare cash

Denna rapport beskriver tillväxtdrivkrafterna, huvudaktörerna och trenderna i kontanthanterings-verksamheten samt affärsmöjligheterna för svenska företag.

Ladda ner

Lösningar på lager

I rapporten analyseras drivkrafter och motkrafter för marknaden för energilagring, aktörer som kan positionera sig, de tekniska möjligheterna och statusen på forskning och utveckling.

Ladda ner

Friska system

Rapporten tar fasta på den snabba utvecklingen där informations- och kommunikationsteknologi används i allt större utsträckning för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården.

Ladda ner

Utan nät

Rapporten behandlar bärbar och mobil energilagring, särskilt batterimarknaden. Den tar fasta på den starka utvecklingen där el används för allt fler tillämpningar samtidigt som komplexiteten i elsystemet ökar.

Ladda ner

Framtid med växtvärk

I skriften analyseras drivkrafter och motkrafter för utvecklingen av tillväxtområden med koppling till städers hållbarhet och attraktivitet. Den beskriver vilka aktörer som kan positionera sig i det sammanhanget.

Ladda ner

Smart ledning

Den här rapporten beskriver utvecklingen av Smarta Elnät, eller Smart Grids. Den belyser drivkrafterna och förutsättningarna för marknadsutvecklingen samt fördjupar sig inom några centrala delområden.

Ladda ner

En säker väg framåt?

Denna rapport belyser en fordonssäkerhetsmarknad i förändring. Speciellt fokuserar den på konsekvenserna av en utveckling mot mer integrerade och förebyggande säkerhetssystem i personbilar.

Ladda ner

Ladda för nya marknader

Den här studien fokuserar på konsekvenserna av en ökad andel bilar som drivs helt eller delvis med elektricitet. Det innefattar en distributionsinfrastruktur och tjänster, kraftnät och kraftproduktion.

Ladda ner

Hetast på marknaden

Syftet med den här fördjupningsstudien är att beskriva utnyttjande av solenergi för förnybar produktion av el. Rapporten belyser drivkrafter, marknadsomfattning, marknadspotential och aktörer som håller på att skapa marknaden.

Ladda ner

Vindkraften tar fart

Syftet med den här fördjupningsstudien är att beskriva utnyttjande av vind för förnybar produktion av el. Rapporten belyser drivkrafter, marknadsomfattning, marknadspotential och aktörer som håller på att skapa marknaden.

Ladda ner

Var ligger horisonten?

Syftet med den här fördjupningsstudien är att beskriva utnyttjande av vågkraft för förnybar produktion av el. Rapporten belyser drivkrafter, marknadsomfattning, marknadspotential och aktörer som håller på att skapa marknaden.

Ladda ner

Förnybara energikällor

Rapporten beskriver och analyserar förnybara energikällor betraktade som framväxande marknader och nya affärsmöjligheter. Rapporten fokuserar på vindkraft, solenergi, och vågkraft.

Ladda ner

Mer raffinerade produkter

Den här rapporten beskriver den framväxande marknaden kring bioraffinaderier. Fokus ligger på områden som redan nått så långt i utvecklingen att ett kommersiellt genombrott ligger nära i tiden.

Ladda ner

Är den låga realräntan här för att stanna?

Mycket av dagens fokus ligger på de historiskt sett mycket låga reala styrräntor som råder i stora delar av OECD-området. De är i stor utsträckning betingade av finanskrisen och dess efterverkningar på tillväxt och kapacitetsutnyttjande.

Ladda ner

The new Normal

Under de senaste decennierna har världen genomgått en period med stark ekonomisk utveckling, i synnerhet i många tidigare fattiga länder. Nu tyder mycket på att världsekonomin kommer in i en fas med betydligt svagare tillväxt.

Ladda ner

Outlook 2014:2

Vid varje möte inom Svensk Tillväxtbarometer sker en avstämning av hur marknaden har ut-
vecklats sedan sista mötet. Det ger en kvalificerad bild av det globala marknadsläget och vägs samman med Svensk Tillväxtbarometers konjunkturprognos.

Svenska    English

Outlook 2014:1

 

Vid varje möte inom Svensk Tillväxtbarometer sker en avstämning av hur marknaden har utvecklats sedan sista mötet. Sammanvägningen ger en kvalificerad bild av det globala marknadsläget, med fokus på företagsnära indikatorer.

Ladda ner

Vad står på spel?

Den här temarapporten från Tillväxtbarometern behandlar geopolitiska risker och svenska bolags ekonomiska exponering i Nordöstra Europa mot år 2020.

Svenska    English