insight

Framtiden är ovetbar, men att tänka på framtiden är nödvändigt. Syftet med vår forsknings- och analysverksamhet är att fatta bättre beslut idag, och på så sätt forma framtiden. Vi initierar och genomför olika typer av forskning, analyser, utredningar, utvärderingar och scenarioarbeten, och samlar våra publikationer här. Följ oss på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad.

Infra 4.0

Infra 4.0

Infra 4.0 är en vision om en grön, innovativ och konkurrenskraftig anläggningsbransch. Hur kan vi gemensamt genomföra den omställningen?

Läs mer
Twin Transition

Twin Transition

Syftet med denna artikel är att ge en bakgrundsbeskrivning men också att problematisera och föreslå vad twin transition kan betyda för industrin och därmed också hur konceptet kan…

Läs mer
Läkemedelsindustri 2.0

Läkemedelsindustri 2.0

Syftet med denna rapport är att beskriva läkemedelsindustrin ur perspektiv speciellt angelägna för att förstå branschens digitala utveckling. Från tidigare erfarenheter och liknade…

Läs mer
The Global Battery Value Chain

The Global Battery Value Chain

Litiumjonbatteriet (LIB) har i många aspekter revolutionerat ekonomin. Allt effektivare batterier har drivit mobilitetsrevolutionen, eftersom enheter inte behöver kopplas till eluttag. Det är en…

Läs mer
Teknik är silver, Standard är guld

Teknik är silver, Standard är guld

Struktur, konformitet och regler? Tanken på standardisering bär nog för de flesta till ordning, reda och ingenjörer i uthålligt arbete så att tekniken fungerar. Och visst är det sant att utan dessa insatser skulle…

Läs mer
Swedish IndTech 2021

Swedish IndTech 2021

Med sekellång historia är industriell teknikexport en hörnsten i Sveriges ekonomi. När industrin nu digitaliseras utvecklas traditionen och ett nytt marknadssystem växer fram. Hundratals små och medelstora…

Läs mer
Digital [AI] Journey

Digital [AI] Journey

Grunden för digitalisering är att konvertera analoga data till digital form så att det kan användas av datorer. Digitaliseringen möjliggör analys, beslutsstöd och agerande bland annat genom stöd från artificiell intelligens, AI. Det ger effektivitetsfördelar, men…

Läs mer
AI & Digitala Plattformar

AI & Digitala Plattformar

Syftet med denna studie är tvåfaldigt: att ge industrin en bedömning av AI-utvecklingens relevans som förändringskraft, samt att skapa ett internt underlag för PiiAs framtida utvecklingssatsningar där AI kan beskrivas…

Läs mer
Swedish IndTech 2018

Swedish IndTech 2018

När industrin datoriserades i Sverige och andra västekonomier på 1980- och 90-talet tömdes fabriks-golven på folk. Processindustrin kunde övervakas från centrala kontrollrum och underhållet göras smartare. Fordons- liksom elektronikindustrin robotiserades. Automation och…

Läs mer
Fintech – Den digitala transformeringen av finansmarknaden

Fintech – Den digitala transformeringen av finansmarknaden

Digitalisering är en omvälvande kraft i alla sektorer. Företagsledare oroar sig för om deras bransch kommer
att drabbas av ett Uber, ett Amazon eller ett Spotify. Eller så försöker de bygga företag som själva förändrar
förutsättningarna för konkurrens. Den finansiella sektorn…

Läs mer
Robotarnas århundrade

Robotarnas århundrade

Robotiken utvecklas i snabb takt. Det innebär växande marknader och nya användningsområden, men också utmaningar för såväl företag som för samhället i stort. Den här rapporten ger en överblick över drivkrafterna och…

Läs mer
Future Smart Industry

Future Smart Industry

Diffusions of Innovations är en idé som förklarar hur nya företeelser och ny teknik sprider sig genom samhällen och kulturer. Sociologen Everett Rogers gjorde tankarna populära redan 1962. Då publicerades den första upplagan av boken med samma namn. Men idéerna…

Läs mer
Skifferboomens konsekvenser

Skifferboomens konsekvenser

Naturgas är ett fossilt bränsle som bildats i jordskorpan genom nedbrytning av organisk materia under flera miljoner år. Den lagras i berggrunden på olika djup och i olika typer av bergarter. Skiffergas är naturgas i skifferberggrund. Naturgas är efter kol och olja det…

Läs mer
Värdefull säkerhet

Värdefull säkerhet

Hur utnyttja teknikens möjligheter för att säkerställa säkerhet, enkelhet och ökat kundvärde? Idag finns lösningar och förutsättningar för att öka säkerhetsnivåer, minska kostnader och förbättra bekvämligheten för användare. Kort sagt: för att…

Läs mer
Roadmap Sweden

Roadmap Sweden

Transportbehovet i världen är större än någonsin och växer. Energieffektiva lösningar, lägre driftskostnader och renare transporter är en global angelägenhet. Elektrifiering av vägfordon är en viktig del av den strävan. Världen över satsas det därför på elfordon. Men utvecklingen kommer inte att…

Läs mer
Gamla möjligheter

Gamla möjligheter

Världens befolkning åldras snabbt. På samma sätt som det utgör en samhällelig utmaning så innebär det en marknadsmässig potential. Den allt större gruppen av äldre utgör vad som benämns vara en ”Silvermarknad”, ett begrepp som myntats…

Läs mer
Rörliga och kopplade

Rörliga och kopplade

Kraven på effektivitet i de industriella tillverkningsprocesserna sträcker sig utanför traditionella fabriksmurar. Produktionen av råvaror och energi måste öka samtidigt som utvinningen av dem blir allt svårare. Resurserna måste sökas på…

Läs mer
Snabbare cash

Snabbare cash

Varje år spenderas mycket stora belopp på hanteringen av kontanter. Kontanter, de äldsta bevarade betalningsmedlena, används vid merparten av alla konsumentköp i världen. Trots kreditkortens frammarsch och den växande floran av möjligheter att…

Läs mer
Lösningar på lager

Lösningar på lager

Energiförsörjningen i världen håller på att förändras. Drivkrafterna är flera. Först och främst ökar kraven på hållbarhet i energiförsörjningen – till stor del sker det genom att öka andelen intermittenta förnybara kraftkällor. Minskad sårbarhet i energiförsörjningen…

Läs mer
Friska system

Friska system

Hälso- och sjukvårdssektorn står inför enorma utmaningar. I OECD-länderna pågår en demografisk utveckling som gör att allt fler människor kommer att behöva allt mer vård – samtidigt som det blir allt färre som kan finansiera och…

Läs mer
Utan nät

Utan nät

Batteriprincipen är en hundratals år gammal uppfinning som möjliggjort mycket av den vardagsteknik vi idag tar för given. I takt med att dessa produkter och applikationer utvecklats har marknaden för batterier också vuxit. Det har inneburit ett ökat utrymme för forskning och utveckling kring batteriets…

Läs mer
Framtid med växtvärk

Framtid med växtvärk

För första gången i människans historia bor en majoritet av världens befolkning i städer. Samtidigt är stadsbornas och hela mänsklighetens resursutnyttjande som det ser ut idag ohållbart. Vi förbrukar helt enkelt för mycket resurser jämfört med vad naturen kan återskapa – och särskilt hög…

Läs mer
Smart ledning

Smart ledning

Den här rapporten beskriver utvecklingen av Smarta Elnät, eller Smart Grids. Den är indelad i två delar som följer efter den här sammanfattningen. Den första delen belyser grunderna i vad som kallas ”smart” elnätsteknik, vilka de bakomliggande drivkrafterna är och hur förutsättningarna för…

Läs mer
En säker väg framåt?

En säker väg framåt?

Fordonssäkerhet är ett område av ökande betydelse, som kontinuerligt måste utvecklas för att förhindra att fler människor förolyckas i trafiken. Marknaden kommer att växa snabbare än biltillverkningen som helhet, men det är främst aktiv…

Läs mer
Ladda för nya marknader

Ladda för nya marknader

Den här studien fokuserar på konsekvenserna av en ökad andel bilar som drivs helt eller delvis med elektricitet. Det innefattar en distributionsinfrastruktur och tjänster, kraftnät och kraftproduktion. Elbilen i sig är såväl direkt som indirekt drivande för investeringar i de…

Läs mer
Hetast på marknaden

Hetast på marknaden

Solenergi innefattar flertalet teknikområden som sammantaget utgör en stor och snabbt växande marknad. Redan idag är solenergi en konkurrenskraftig lösning i vissa områden och inom vissa applikationer. Riktade stödsystem har ytterligare ökat konkurrenskraften och gör investeringar i…

Läs mer
Vindkraften tar fart

Vindkraften tar fart

Globalt är vindkraft idag en stor marknad som växer mycket snabbt. Det är redan en betydande energikälla och kan komma att dominera elmarknaden inom ett par årtionden. Marknadsvärdet idag har uppskattats till…

Läs mer
Vart ligger horisonten?

Vart ligger horisonten?

Vågkraft är ett område med en stor och lovande teoretisk potential. För att det ska översättas i en marknadspotential måste dock den tekniska utvecklingen fortskrida, drivkrafter upprätthållas och motkrafter…

Läs mer
Förnybara energikällor

Förnybara energikällor

Den här rapporten beskriver och analyserar förnybara energikällor betraktade som framväxande marknader, med fokus på vindkraft, solenergi och vågkraft. För att förnybara energikällor ska få en större roll krävs det att de är kommersiellt uthålliga. Det i sin tur…

Läs mer
Mer raffinerade produkter

Mer raffinerade produkter

Vedbaserade bioraffinaderier har potential att höja förädlingsvärdet av trädråvara genom att ta tillvara det som idag ses som restprodukter samt utveckla nya produkter i befintliga produktionsprocesser. Satt i sitt sammanhang…

Läs mer