Mer raffinerade produkter

Mer raffinerade produkter

Mer raffinerade produkter { Vedbaserade bioraffinaderier har potential att höja förädlingsvärdet av trädråvara genom att ta tillvara det som idag ses som restprodukter samt utveckla nya produkter i befintliga produktionsprocesser. Satt i sitt sammanhang… Ladda...