ny rapport beskriver digitaliseringens konsekvenser på livsmedelsindustrin

Idag lanseras den senaste rapporten i PiiAs serie av branschstudier Digitaliseringens konsekvenser på råvaru- och processindustrin och denna gången lägger rapporten fokus på hur digitalisering påverkar livsmedelsindustrin.

Den globala livsmedelsbranschen står inför enorma utmaningar. Den har en stor påverkan på vår miljö och välmående, och för många även överlevnad. Branschen är omfattande och komplex vilket i vissa avseenden gör den svåröverskådlig. På en växande global marknad behöver mer och bättre mat produceras mot en varierande och heterogen kravbild – det globala matsystemet är i transformation.

För att svensk livsmedelsindustri ska växa behöver exporten öka, vilket ställer allt högre krav på konkurrenskraft. Branschen har identifierat ett antal områden som behöver åtgärdas för att nå en hållbar tillväxt, och det pågår många initiativ för att förbättra den svenska livsmedelskedjan. Industrin investerar för att åtgärda/förbättra flera de identifierade områdena, men handelsbalansen är fortfarande vikande. Slutsatsen blir därmed att de initiativ, investeringar och åtgärder som utförs inte räcker för att vända utvecklingen. Problemet är identifierat, och sedan 2017 finns en nationell livsmedelsstrategi, det finns ett flertal organisationer och forum och ett nationellt nätverk, Sweden Food Arena, där företag och branschorganisationer kan samverka kring forskning och innovation.

{

Sverige har en god möjlighet att genom samarbete, innovation och ny teknologi stärka sin roll på den globala marknaden.

Med bäring på studiens underlag i form av rapporter, strategier och intervjuer har följande övergripande områden identifierats som viktiga för att Sverige ska bygga en hållbar tillväxt och konkurrenskraft:

  • Skapa ett nationellt program för livsmedelsinnovation och forskning
  • Förbättra samarbete och transparens inom och mellan värdekedjor för värdekedjeoptimering och kunskapsöverföring
  • Sänka kostnader och öka effektiviteten genom att applicera Lean och ny teknologi i värdekedjorna
  • Skapa förståelse och segmentering av potentiella Exportmarknader
  • Produkt och affärsinnovation för att hitta nya differentierande värdeerbjudanden
  • Kapitalisera på ekologi, djurhållning och antibiotikaanvändning
  • Utveckla spårbarhetlösningar för att synliggöra svenska produktvärden
  • Inkubera nya innovationer för att öka hastigheten i nya produkt- och tjänsteintroduktioner

Sverige har en god möjlighet att genom samarbete, innovation och ny teknologi stärka sin roll på den globala marknaden. Det finns ett växande behov av livsmedel, ett starkt engagemang i branschen, en progressiv hemmamarknad att utveckla nya koncept med, och ett mycket starkt industriellt teknikkunnande.

Rapporten gör inte anspråk på att vara en fullständig beskrivning utan är en övergripande analys som syf­tar till att underlätta diskussionen och ge vägledning för alla som avser att satsa i digitaliseringen av in­dustrin. Studien genomförs av PiiA Insight och Blue Institute och är ett levande dokument, det vill säga att den uppdateras över tiden utan speciell utgivning.