Skifferboomens konsekvenser

{

Naturgas är ett fossilt bränsle som bildats i jordskorpan genom nedbrytning av organisk materia under flera miljoner år. Den lagras i berggrunden på olika djup och i olika typer av bergarter. Skiffergas är naturgas i skifferberggrund. Naturgas är efter kol och olja det…