blue institute projektleder infra4.0

Till hösten startar Infra4.0 — branschgemensam digital transformation, ett projekt genom Formas Smart Built Environment-utlysning med Blue Institute som projektledare i ett samarbete med projektparterna Trafikverket, Byggföretagen, NCC, Skanska och Volvo CE.

Kraven på framtidens transportinfrastruktur är omfattande, med stora investeringar i både kronor och klimatavtryck. Här finns stora utmaningar och behov när infrastruktur behöver byggas både effektivt och hållbart. I transportinfrastrukturens värdekedja kan en lång rad potentialer identifieras. Bakom dessa möjligheter finns ofta ett komplext utbyte av data och information mellan olika aktörer och system där digitalisering kommer att spela en helt avgörande roll både i form av effektiv kommunikation, beslutsstöd och i förlängningen automation och AI.

En orsak till uteblivna förbättringar är branschens fragmentering och bristande incitament till effektivisering. Det finns ett behov av en gemensam riktning och en konsolidering av initiativ, verktyg och system. Projektet syfte och mål är att accelerera den digitala transformationen, genom att samla branschens aktörer i en gemensam vision och riktning. Arbetet handlar om att synliggöra behoven, fånga best practice, skapa möjligheter för integration och bygga incitament för affärsmässig och framför allt organisatorisk förändring.

Projektet kommer genomlysa branschens och värdekedjans utmaningar och tematiskt bryta ner dessa, analysera, och omvandla insikter till strategier och rekommendationer. Detta sker genom en lösningsorienterad samverkansprocess som skapar, sprider och förankrar en gemensam färdplan, som lägger en grund för kommande aktiviteter och fortsatta investeringar i digitaliseringen av transportinfrastrukturen.

Projektets översiktliga målsättningar är att

1. Öka takten i den digitala transformationen inom branschen som gemensamt utvecklar och förvaltar transportinfrastrukturen

2. Förankra processer, samarbetsformer, affärsmodeller och digitala verktyg bland branschens aktörer

3. I samråd prioritera områden som kan implementeras på kort sikt men ha långsiktiga effekter.